Vývoj

CSS v Heurece aneb Jak jsme se naučili nedělat si starosti a mít rádi kaskádu

Adam Havel

Vývoj

V Heurece máme CSS rádi. Pokud ne všichni, tak alespoň ti, co s ním běžně přijdou do styku. CSS je totiž — stejně jako HTML — deklarativní a jednoduchý jazyk a s HTML sdílí i podobně laxní validátor, který přijme ledacos a taktně přeskočí, co nezná. Na rozdíl od HTML, které asi většinu z nás ze spánku nebudí, však CSS v lidech vyvolává mnohem silnější emoce. Vlastní zkušenost mi říká, že častým viníkem je takzvaná kaskáda. A jelikož se o zkrocení kaskády pokoušíme i v Heurece, ukážeme si, jak může vypadat jeden z možných přístupů.

Kaskáda a specificita

Na první pohled je princip kaskády jednoduchý: pozdější deklarace přebíjí předchozí. V první řadě tedy záleží na jejich pořadí. To dává CSS jasný řád, kdy obecné deklarace — jako třeba barva a velikost písma — předcházejí ty konkrétní, například barvu pozadí specifické komponenty.

Ve světě CSS nicméně vládne ještě jeden zákon, zvaný specificita, který toto jednoduché pravidlo komplikuje. Říká, že nezáleží jen na pořadí, ale i na typu deklarace. Různé typy deklarací mají totiž větší či menší specificitu a tím pádem potenciál přebít deklarace, které je sice následují, ale jejichž specificita je menší.

Rozhodujícím je v tomto ohledu selektor, kterým cílíme na HTML elementy, jichž se deklarace týká. Příkladem je [data-foo="bar"], který najde všechny prvky s HTML atributem data-foo o hodnotě bar, nebo .foo a #foo, s jejichž pomocí vybereme ty elementy, jejichž class, respektive id, je rovno foo. Podstatné je, že jde o různé typy deklarací s různou specificitou.

Selektory lze navíc řetězit, čímž získáme deklarace jako .foo p nebo .bar div p. Důležité je, že selektor o větší hloubce — zde ten druhý — má větší specificitu a že oba přebijí jakoukoliv jednoduchou deklaraci typu p nebo div, byť by se ve zdrojovém souboru objevila až později.

V závěru na parket vstupuje magické klíčové slovo !important. Zoufalý vývojář, zahnán do kouta marným bojem se specificitou, jej použije jako zbraň hromadného ničení v momentě, kdy vyčerpal všechny ostatní možnosti. Výsledkem je většinou krátce trvající vítězství, které se obratem vrátí v podobě špatně udržitelného kódu. Použiju-li deklaraci p { color: red !important; }, mám sice takřka jistotu, že všechny odstavce nabydou kýžené barvy textu, ale pokud se záhy objeví konfliktní deklarace, taktéž využívající !important, vrátí se specificita v plné síle, neb je třeba rozhodnout, která zvítězí.

Problém CSS tedy nespočívá přímo v kaskádě, která je jednoduchá a vede k logickému řazení deklarací, ale ve specificitě, jež svými pravidly dává vzniknout komplexním — tedy těžko předvídatelným — interakcím. Pokud si předem nerozmyslíme, jak tomu předejít, snadno nám pod rukama vznikne dlouhodobě neudržitelný kód.

Technologie a metodika

Přístupy jsou dva. První je technologický a souvisí s frameworky typu React či Vue, ale i W3C specifikací Web Components. Ty všechny nabádají k tvorbě malých samostatných komponent, které v rámci jednoho balíčku dodají nejen JavaScript a související HTML šablonu, ale případně i CSS. Výhodou je, že tyto styly platí jen na úrovni komponenty a neovlivňují globální CSS kontext, podobně jako nativní moduly v JavaScriptu. Zároveň nám nic nebrání nastavit obecné hodnoty v globálním kontextu, který se do komponent stále propíše. Výsledkem je samozřejmě menší riziko kolizí a lepší udržitelnost v podobě modulárního kódu. Nevýhodou je, že tímto způsobem vzniká závislost stylů na JavaScriptu, který je — jak jsem popisoval dříve — narozdíl od CSS a HTML křehký.

Z toho důvodu jsme v Heurece zvolili druhou možnost, kterou je metodika. To znamená, že vybereme principy, které nám dávají smysl, pevně se jich držíme a necháme se vést, a odměnou nám je přehledný a předvídatelný kód. Zjevnou výhodou oproti předchozímu přístupu je absence komplikované technologie. Někdo se ovšem může zhrozit, že se najednou potýkáme s “měkkými” problémy jako je disciplína, komunikace a porozumění napříč týmy. Tíha zodpovědnosti pak padá na poctivé code review a neuškodí ani dobře spravovaná styleguide (ta naše je k vidění na heureka.cz/ui).

Block, Element, Modifier

Obecně známých metodologií je více. Základem té naší je sada doporučení jménem BEM, neboli Block, Element, Modifier, která je založená na jednoduchém, ale nekompromisním pravidle, jenž velí nepoužívat jiné selektory než typu .foo a (až na konkrétní výjimky) zakazuje řetězení. Odměnou nám je, že předejdeme těm největším potížím se specificitou.

V samotném názvu BEM se skrývá další princip. Každá komponenta totiž představuje takzvaný block, který se může skládat z jednotlivých elementů a pomocí modifikátorů nabývat různých variant. Abychom je od sebe rozeznali, BEM každému z těchto prvků přisuzuje jinou syntax. Pokud vytvoříme komponentu (neboli block) s třídou block, pak její vnitřní element musí mít třídu block__element a případný modifikátor třídu block--modifier. I elementy mohou mít svůj modifikátor, který má podobu block__element--modifier. Komponenta pro drobečkovou navigaci pak může vypadat třeba následovně:

<nav class="breadcrumbs breadcrumbs--small">
  <ul class="breadcrumbs__list">
    <li class="breadcrumbs__item">
      <a class="breadcrumbs__link" href="">Heureka.cz</a>
    </li>
    <li class="breadcrumbs__item">
      <a class="breadcrumbs__link" href="">Internetové obchody</a>
    </li>
    <li class="breadcrumbs__item">
      <span class="breadcrumbs__link">Notino</span>
    </li>
  </ul>
</nav>

Častou chybou je použití více __ v názvu třídy pro určení stupně zanoření daného elementu. V předchozím příkladě bychom tedy místo třídy breadcrumbs__link mohli objevit něco na způsob breadcrumbs__list__item__link. To je zaprvé zbytečné — a zbytečně ošklivé — a zadruhé nám to přidá práci v případě, že se změní HTML struktura komponenty.

Struktura

V Heurece používáme CSS preprocesor Less. Alternativou je o trochu známější Sass, který je oproti Less výrazně mocnější, ovšem za cenu toho, že se vzdaluje jednoduchému a deklarativnímu duchu CSS. Pro běžné použití Less stačí a záleží tedy spíše na osobních preferencích. Jedním z bonusů preprocesorů nicméně je, že každá komponenta sídlí ve vlastním souboru, třeba breadcrumbs.less:

.breadcrumbs {
  …

  &--small { … }
  &--large { … }
}

  .breadcrumbs__list {
    …

    .breadcrumbs--small & { … }
  }

    .breadcrumbs__item {
      …

      @media (max-width: @lteLayout) {
        …
      }
    }

      .breadcrumbs__link {
        …

        &:not([href]) { … }
      }

Na příkladu lze vypozorovat několik zajímavostí. Elementy se neřetězí s blockem a jsou to tedy jednoduché selektory. Zároveň jsou odsazené, aby reflektovaly HTML strukturu komponenty. To je pomůcka pro vývojáře, která je — narozdíl od zmíněného vícenásobného použití __ — jednoduchá na údržbu.

Oproti tomu, modifikátory vkládáme pro přehlednost pomocí & (parent selektoru) přímo do deklarace blockuModifikátory upravují vlastnosti blocku, ale většinou je třeba na jejich základě upravit i konkrétní elementy. Z toho důvodu jsme v případě elementu breadcrumbs__list (výjimečně) použili řetězení v podobě .breadcrumbs--small & { … }. Podobně se zachováme v případě @media bloku, kdy všechny relevantní změny vložíme přímo do deklarace elementu.

Poslední zajímavost spočívá v použití selektoru &:not([href]) { … }. Ten odporuje základnímu principu BEM a purista by namítl, že správný postup je použít modifikátor, třeba breadcrumbs__link--current. V Heurece se však snažíme ctít to, čemu staří Řekové říkali fronésis a co my nazýváme zdravý rozum, a nehnat se zbytečně do extrému. Může se dokonce stát, že v Heurece narazíte na následující komponentu:

.breadcrumbs {
  …

  ul { … }
  li { … }
  a { … }
}

BEM to sice není, ale s jistým odstupem a při shovívavé náladě by i takový kód mohl projít skrze review. Jelikož jde o jednoduchou komponentu, lze tento prohřešek odpustit, protože daný HTML prvek jasně určuje konkrétní element. Jen o trochu složitější komponenta by nás o tento luxus připravila a museli bychom striktně trvat na použití tříd.

Kompozice

Problém snadno vznikne v případech, kdy je třeba upravit vzhled či chování komponenty v závislosti na kontextu, neboli jejím umístění v HTML dokumentu. Kontextem můžou být například komponenty s názvy article a category, které reprezentují různé sekce webu a definují rozložení jejich základních stavebních prvků. Řekněme, že jedním z nich je i komponenta breadcrumbs, která má v každé sekci vypadat trochu jinak.

Nejspíš nás napadne vytvořit selektor .article .breadcrumbs { … }, respektive .category .breadcrumbs { … }. To však není moudrá volba. Záhy totiž zjistíme, že není jasné, kam takový selektor zařadit: do breadcrumbs.less nebo article.less? Tak či tak si zaděláme na problém, protože mezi komponentami zbytečně vytvoříme vazbu, která zkomplikuje budoucí úpravy, a otevřeme dveře specificitě.

Správné řešení závisí na míře a typu úprav. Jedná-li se o spíše povrchní změny, jako je barva pozadí či velikost textu, postačí vytvořit nové modifikátory. Ty můžeme nazvat obecně, třeba breadcrumbs--small či breadcrumbs--large, nebo — pokud nás nenapadne lepší označení a víme, že jde o specifické změny, které se nebudou opakovat — můžeme použít názvy typu breadcrumbs--article a breadcrumbs--category.

Když jde o větší změny — většinou na úrovni struktury či rozložení — je třeba přemýšlet o něco více. Naším zájmem je, aby komponenta byla dobře spravovatelná a zároveň co nejvíce znovupoužitelná. Komponentu (block) definuje její struktura, má tedy logicky kontrolu nad svým vnitřním uspořádáním a ví, zdali jsou její elementy řazené jako block nebo inline prvky, případně jestli je sama flex či grid kontejner. O svém vnějším rozložení a umístění by však neměla předjímat nic. Pokud v rámci komponenty breadcrumbs deklarujeme třeba position: absolute, zbytečně tím omezíme její znovupoužitelnost. Proto je lepší podobné deklarace přenechat komponentám, jejichž účelem je celkové rozložení stránky.

V našem případě jsou to komponenty article a category, vytvoříme proto dva nové elementy article__breadcrumbs a category__breadcrumbs. Jejich úkolem je umístit komponentu breadcrumbs v rámci dané sekce. Vzhled a vnitřní strukturu nadále obstarává třída breadcrumbs, z pohledu HTML má tedy výsledná komponenta podobu například <nav class="breadcrumbs category__breadcrumbs">. Toto skládání tříd, které nazýváme kompozice, nevytváří narozdíl od řešení typu .category .breadcrumbs { … } pevnou vazbu mezi jednotlivými komponentami a vyhýbá se specificitě, proto ho upřednostňujeme.

Namespacing

BEM vznikl s úmyslem ulehčit vývojářům práci, a to nejen ve správě stylů, ale i v orientaci v kódu. Z toho důvodu předepisuje jasnou syntax pro názvy HTML tříd. Díky tomu okamžitě poznáme, s čím máme co do činění, ale proč zůstat jen u __ a --? V Heurece jsme proto metodologii rozšířili o namespacing.

Na předchozím příkladu s třídami breadcrumbs a category jasně vidíme, že je mezi nimi rozdíl. První z nich představuje znovupoužitelnou komponentu, ta druhá udává celkové rozložení konkrétní sekce. Jde o kvalitativní rozdíl, který ze samotného názvu nemusí být zřejmý, proto čtenáři ulehčíme práci a na začátek třídy přidáme namespace. Z breadcrumbs se tak stane c-breadcrumbs, z category pak l-categoryNamespace c (component) má jasný význam, který říká, že daná třída reprezentuje komponentu, tedy uzavřený modul s jasným, konkrétním použitím, které je vždy stejné. Oproti tomu l (layout) napovídá, že jde o třídu obstarávající rozložení stránky.

V Heurece používáme ještě tři takové namespace. První, který se jmenuje e (element), je významem shodný s c, ale s tím rozdílem, že nemá vnitřní strukturu, tedy žádné BEM elementy. Typickým příkladem je e-button, který má v HTML podobu například <button class=“e-button”>Odeslat</button>. Jedná se tedy o komponenty toho nejjednoduššího typu.

Další namespace je sice komplikovanější, ale významově hodnotnější. Označuje se o (object) a určuje třídy, které mají na starost lokální strukturu a rozložení prvků. Dobrým příkladem je dvojice o-block-list a o-inline-list. Právě o nám napoví, že jde o obecnější strukturu a ne konkrétní komponentu, jako například seznam s odrážkami, který má třídu c-bullet-list. V případě o-block-list se prvky (nazvané o-block-list__item) řadí pod sebe, v druhém případě vedle sebe. Oba objekty mají také řadu modifikátorů (třeba o-block-list--loose), pomocí kterých jednoduše ovlivníme třeba rozestupy mezi prvky. Podstatné je, že se objekty můžou vyskytnout ledaskde a za různým účelem, nelze tedy předjímat jejich použití. To je podstatná informace. Jako vývojář totiž vím, že objekty nemůžu ledabyle upravovat, protože jakákoliv změna může mít dalekosáhlé důsledky. Lepší (a bezpečnější) je proto přidávat nové modifikátory.

Poslední namespace představují takzvané utility třídy s předponou u. Mají vždy jeden konkrétní účel, který by měl být jasný z jejich názvu, typické jsou proto třídy typu u-align-left nebo u-visually-hide. Použít by se nicméně měly pouze ve chvíli, kdy nedává smysl vytvářet novou komponentu či modifikátor, třeba z důvodu, že se daná změna vyskytuje jen na jednom místě.

A přestože nejde o namespace v pravém slova smyslu, používáme i takzvané JavaScript hooky, které poznáme podle předpony js. S jejich pomocí můžeme v JavaScriptu cílit na konkrétní elementy, aniž bychom vytvořili pevnou vazbu mezi názvem komponenty a skriptem. Pokud chceme, aby komponenta c-accordion byla interaktivní, přidáme jí navíc třídu js-accordion. V případě, že se komponenta či její název z nějakého důvodu změní, hook může zůstat a skript nemusíme měnit. S JavaScriptem souvisí i speciální stavové třídy, jenž začínají na is- nebo has-, jako například is-active. Ty udávají aktuální stav komponenty, proto je spravujeme skrze JavaScript a používáme pro cílení stylů.

Kaskáda: dobrý sluha, zlý pán

Ať už zvolíte jakékoliv řešení — nemusí to být nutně BEM — není důvod kaskádu zatracovat. Pokud ji (respektive sobě) nastavíte jasná a pevná pravidla, bude vám sloužit ku prospěchu. Důležité je v globálním měřítku dodržet trend rostoucí specificity, který zajistíme vhodným poskládáním souboru se styly za pomocí klíčového slova @import. První na řadu přijdou nejobecnější deklarace a normalizace — cílící na selektory typu *html nebo a — které nastaví třeba základní typografická pravidla. Po nich následují jednotlivé komponenty. Přítomnost namespacingu situaci trochu komplikuje, protože je třeba určit, v jakém pořadí (tedy s jakou specificitou) je načteme. V našem případě začneme s object, neboť jde o nejobecnější prvky, pokračujeme s layoutelement a component, které jsou víceméně na stejné úrovni, a končíme s utility, které musí mít nejvyšší specificitu. I v případě, že vymyslíte úplně jiný systém, měli byste stejnou úvahou dojít k řešení, které bude dávat smysl a, co je nejdůležitější, bude dlouhodobě udržitelné.

Autor článku

Adam se v Heurece už přes čtyři roky stará o front-end. Krom JavaScriptu ho zajímá typografie, design obecně, decentralizované technologie a vše kolem ochrany soukromí. Většinu bdělého stavu tráví četbou, tancem swingu a pravidelným, byť neradostným, zvedáním těžkých předmětů.

Podobné články

Ikony bez kompromisů

Ikony bez kompromisů

I přes svou malou velikost představují ikony na webu zajímavý problém. Jeden přístup střídá další –…

Vánoční resuscitace serverů

Vánoční resuscitace serverů

O sysadminech v Heurece se dá říci leccos, nedostatek paranoie to ale není. Máme zdvojené téměř…

Potkejme se na WebExpu!

Potkejme se na WebExpu!

Letošní ročník konference WebExpo 2018, točící se kolem webových technologií, obohatíme i naším…

Zaber si svou židli!

<Nejsme asociálové/>

<Témata/>

Zajímá tě naše práce, technologie, tým nebo cokoliv jiného?
Napiš šéfovi vývoje Lukášovi Putnovi.

lukas.putna@heureka.cz